Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.

Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

Rozumiem

Ako spoznám závislosť od drog

Možno sa vám zdá čudné začínať príspevok práve informáciou, že drogová závislosť je závislosť od jednej alebo viacerých drog. Avšak ja by som tak začala, keďže závislosť má veľa podôb. Rada by som vás upozornila, že  počas celého príspevku budem hovoriť o drogovej závislosť. Nebudeme sa venovať takzvaným nelátkovým závislostiam: od práce (tzv. workholizmus), ani závislosti od hracích automatoch (tzv. gamblingu) a ani od chorobného nakupovania (tzv. shopoholizmu  alebo oniománii).). Budeme sa venovať závislosti, ktorú spôsobujú určité látky – drogy ako napr.: alkohol, heroín, toluén atď.

ZÁVISLOSŤ SI NEPODMANÍ VŠETKÝCH
Rada by som zdôraznila, že nie každý, kto užíva drogy, je od nich aj závislý. Závislým od drogy sa človek stáva postupne. Sú ľudia, ktorí dokážu užívať drogy a nie sú od nich závislí. Aj preto poznáme mnoho slov, ktoré definujú užívanie drog. Spomeniem len niektoré.

príležitostnom užívaní drog hovoríme, ak niekto užíva drogy len pri konkrétnej príležitosti (napr.: Silvester, narodeniny). Pravidelné užívanie drog sa týka tých, ktorí užívajú drogy v určitej pravidelnosti (napr.: každý piatok, raz mesačne). Užívanie drog s problémami hovorí o tom, že človek má významné problémy kvôli drogám, ale nie je u neho diagnostikovaná závislosť. Ale poznáme aj problémové užívanie drog, ktoré je definované ako injekčné užívanie a/alebo dlhodobé pravidelné užívanie heroínu, pervitínu a/alebo kokaínu. Pri problémovom užívaní drog alebo pri užívaní drog s problémami stojíme pred dverami závislosti. Ešte stále však je šanca otočiť sa a ísť preč. Všetko závisí aj od našich možností  a v nemalej miere aj od rozhodnutia. Aj keď človek nie je závislým od drog, prestať s užívaním drog môže byť veľmi ťažké. Niekedy to človek nedokáže, sám a obracia sa o pomoc odborníkov/odborníčok.

Dôležité je spomenúť, že jeden človek môže rôzne drogy užívať rôzne.Konkrétne uvediem príklad Silvie. Silvia je závislá od heroínu (injikuje ho viac ako 10 rokov a prejavujú sa na nej známky závislosti), kokaín šnupe príležitostne a problémovo užíva injekčne pervitín.

PRED DVERAMI ZÁVISLOSTI
Nie všetci prekročia prah závislosti. Tí, ktorí nevedia ako sú na tom, by mali vedieť, že diagnózu drogovej závislosti môže potvrdiť len lekár – špecialista na drogové závislosti (tzv. adiktológ). To preto, lebo drogová závislosť je ochorenie. Pred stanovením diagnózy musí prebehnúť lekárske vyšetrenie. Diagnózu drogovej závislosti neurčujú sociálni pracovníci/čky, ani polícia, ani novinári/ky, ani laici.
Drogová závislosť je ochorenie, má svoj jasný popis aj znaky, ktoré ju určujú. Ja sa inšpirujem definíciou, ktorú udáva Medzinárodná klasifikácia chorôb (MKCH).
Pokúsim sa o jej zľahčenie.

Závislosť neurčuje len jeden znak, ale skupina znakov (tzv. súbor fenoménov). Tieto znaky sa prejavujú na napr. našom tele a/alebo, v našom správaní a/alebo v našich poznávacích schopnostiach (napr. vnímanie, pamäť, myslenie). Prejavujú sa preto, lebo sme opakovane užili jednu alebo viacero drog.
Znaky drogovej závislosti sú:
1. abstinenčný syndróm (tzv. absťák, fyzická kríza)
2.vyvinutá tolerancia. Ľudia potrebujú viacej drogy ako na začiatku, aby si vyvolali euforický stav, poprípade ich telo si zvyklo na tak vysoké dávky drogy, ktoré by mohli abstinenta zabiť.
3. silná túžba – neodolateľná chuť po droge (tzv. craving)
4. ťažkosti v kontrole užívania drog. Ľudia užívajú napr.: viacej ako chceli alebo častejšie ako chceli.
5. zanedbávanie iných vecí, činností a záujmov, ktoré nesúvisia s užívaním drog, pretože viac času vynakladajú na získanie alebo užívanie drogy.
6. pokračovanie v užívaní drog, napriek jasným dôkazom o škodlivých následkoch užívania (napr.: hepatitída typu C, strata domova)
Na stanovenie diagnózy drogovej závislosti je však nutné, aby si človek, počas posledného roka, na sebe všimol minimálne 3 javy zo šiestich horeuvedených.

Nepodporujeme užívanie akýchkoľvek drog. Článok sa snaží minimalizovať riziká, ktoré s užívaním drog súvisia. Užívanie akejkoľvek látky akýmkoľvek spôsobom, môže viesť k závažným zdravotným problémom. Zverejnenými informáciami sa snažíme zmierniť negatívne dopady užívania drog  na zdravie. Pokiaľ je to možné, vyhni sa užívaniu drog. Zabrániš tak problémom a riziku vzniku drogovej závislosti. Navštív sekciu pomoci a vyhľadaj odbornú pomoc. Dôležité je využívať informácie aj podľa právneho upozornenia.

zdroj info: Jirešová,K. a Javorková, S. (2003). Harm reduction v problematike injekčného užívania. OZ Odyseus: Bratislava, http://www.emcdda.europa.eu/themes/key-indicators/pdu