Centrum pre liečbu drogových závislostí

Centrum prie liečbu drogových závislostí (CPLDZ) alebo špecializované oddelenie pre liečbu drogových závislostí psychiatrických nemocníc (OPLDZ) sú zariadenia, ktoré sa venujú liečbe všetkých látkových i nelátkových závislostí. Ak máte záujem o liečbu, je dôležité navštíviť svojho psychiatra alebo psychiatričku, ktorá Vám vypíše návrh na liečbu a návrh odošle do vybraného zariadenia. V prípade akútneho stavu sa odporúča najprv detoxifikačná liečba v spádovej oblasti pred nástupom (je možné ju absolvovať v konkrétnom CPLDZ). Návrh sa odošle revíznemu lekárovi/lekárke príslušnej zdravotnej poisťovne a po obdržaní súhlasu Vám bude poslaná pozvánka na liečbu s konkrétnym dátumom nástupu.

Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica

Cesta k nemocnici č. 55, 974 01 Banská Bystrica
MUDr. Martin Somora – primár: Telefón: 0902 533 061 E-mail: somora@cpldz-bb.sk
Veronika Končoková – vrchná sestra: Telefón: 0903 901 830 E-mail: koncokova@cpldz-bb.sk
Mobil: 0901 911 912 – ambulancia
E-mail: info@cpldz-bb.sk

CPLDZ v Banskej Bystrici je špecializované zariadenie na liečbu ľudí závislých od alkoholu a iných psychoaktívnych látok. Je zložené z dvoch úzko spolupracujúcich častí – ambulantnej a lôžkovej časti.
Zariadenie ponúka ambulantné programy, ktoré slúžia na kontakt s klientmi, ktorí prejavia záujem o liečbu. V rámci týchto ambulantných programov poskytujú psychiatrickú starostlivosť, odborné poradenstvo, individuálnu a skupinovú psychoterapiu. Pre ľudí závislých na heroíne poskytuje metadónovú substitučnú liečbu. Pre príbuzných pacientov poskytujú sociálne poradenstvo a ambulantné skupiny. Základom ústavnej liečby je štruktúrovaný liečebný režim. Pozostáva z detoxifikačného pobytu, strednodobej liečby trvajúcej 10 až 12 týždňov a posilňovacieho pobytu trvajúceho 1 až 2 týždne.

Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava

Hraničná 2, P.O.BOX 51, 827 99 Bratislava
Telefón: 02/ 53 41 74 64; 02/ 53 41 74 67; 02/ 53 41 74 72
E-mail: cpldz@cpldz.sk

Zariadenie ponúka ambulantné programy pozostávajúceho zo vstupného psychiatrického vyšetrenia, z účastí na edukačných skupinách a skupinových psychoterapiách, individuálnych konzultáciách či užívaní liekov predpísaných lekárom/lekárkou. Odporúčaná dĺžka liečby je pri všetkých druhoch závislostiach (látkových i nelátkových) minimálne jeden rok. Zariadenie taktiež ponúka detoxifikačný program v dĺžke 14 dní, súčasťou ktorého sú režimová terapia, skupinová psychoterapia, ergoterapia, arteterapia, edukačné semináre a v prípade potreby farmakoterapia. Na detoxifikačný program nadväzuje program strednodobej liečby trvajúcej 10 týždňov, v ktorom sa kladie dôraz na psychoterapiu. Cieľom liečby je zmeniť životný štýl, získať nadhľad nad svojou chorobou, zmeniť postoje a návyky, korekcia správania a plánovania budúcnosti v abstinencii. Súčasťou ponuky programov je i metadónová liečba pre ľudí závislých na heroíne.

Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice

Skladná 2, 041 90 Košice
Riaditeľ: MUDr. Boris BODNÁR, Telefón: 055/6222848
Vrchná sestra: Mgr. Eva DUCHOVÁ, Telefón: 055/6222848
Ambulancia: 055/6222848
E-mail: cpldz.kosice@gmail.com

CPLDZ v Košiciach lieči pacientov s látkovými aj nelátkovými závislosťami. Venujú sa hlavne diagnostike a liečbe, ako aj poradenstvu, doliečovaniu a práci s rodinou klientov. Ich snahou je komplexná starostlivosť a pomoc všetkým, ktorí kvôli závislosti trpia. Cieľovou skupinou sú pacienti s problémami súvisiacimi s užívaním alkoholu, návykových liekov, iných psychoaktívnych látok, hazardnou hrou, nekontrolovateľným nakupovaním, telefonovaním, účasťou na sociálnych sieťach, internete. Odporúčaná dĺžka strednodobej lôžkovej liečby je 8 týždňov. Pred ňou je možnosť resp. nevyhnutnosť absolvovať detoxifikačnú liečbu po dobu 2 týždňov. CPLDZ taktiež ponúka svojím bývalým pacientom a pacientkam dvojtýždňové posilňovacie pobyty na udržanie abstinencie. Nie je podmienkou odporúčanie od svojho obvodného lekára/lekárky alebo psychiatra/psychiatričky, ak máte záujem o ambulantnú liečbu. V jej programe je tiež možnosť substitučnej liečby pre závislých na heroíne.

Odborný liečebný ústav psychiatrický-Centrum pre liečbu drogových závislostí – Predná Hora

Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126, 049 01 Muráň
Telefón: 058 / 4866 111 – recepcia
E-mail: olup@olup-prednahora.sk , informator@olup-prednahora.sk

Ústav v Prednej Hore ponúka komplexnú ústavnú starostlivosť pozostávajúcej z lekárskej, psychoterapeutickej a ošetrovateľskej starostlivosti zahrňujúc diagnostiku i liečbu porúch spojených so závislosťou. Ústav má päť oddelení rozdelených podľa typu závislosti a podľa závažnosti fyzických a psychických dôsledkov závislosti. Pre verejnosť poskytujú taktiež ambulantnú starostlivosť, ktorá je okrem samotnej liečby zameraná tiež na poskytovanie poradenských služieb a informácií. Zariadenie ponúka tiež doliečovaciu starostlivosť formou skupinových psychoterapií, ktoré prebiehajú raz mesačne.

Špecializovaná nemocnica, Centrum pre liečbu drogových závislostí s.r.o. Žilina

Pod Laščeky 278, 010 03 Žilina – Považský Chlmec
Telefón: 041/ 500 76 92 (číslo funguje ako centrálne)
Mobil: 0918 994 456
E-mail: cpldz.zilina@gmail.com

Centrum sa zaoberá liečbou závislostí látkových (alkoholovej závislosti, iných nealkoholových závislostí – marihuana, pervitín, opiáty, prchavé látky atď.), ako aj liečbou závislosti od hazardnej hry, teda gamblingu.  Ústavná liečba prebieha v komunite (32 ľudí) zmiešanej, čo sa týka druhu závislosti, a pohlavia. Základnou metódou je systém terapeutickej komunity, režimová liečba a skupinová psychoterapia. To znamená, že pacienti v liečbe pracujú každý deň podľa presne stanoveného programu, v rámci stanovených pravidiel liečebného režimu a komunity, a väčšina liečby prebieha v skupine. Potrebná a vítaná je spolupráca s rodinou. Liečba podobne ako v iných CPLDZ trvá 10 týždňov.

Liečba závislostí sa realizuje ambulantnou formou alebo ústavnou formou, v rámci doliečovacieho procesu ponúkame stretnutia skupiny abstinujúcich závislých – Klub závislých pri CPLDZ.

Centrum pre liečbu drogových závislostí CPLDZ Rieka s.r.o.

Na vodopád 184, 038 54 Šútovo
Telefón: 043 / 42 95 071
E-mail: rieka.liecebna@gmail.com

CPDLZ Rieka je menšie špecializované zdravotnícke zariadenie pre 20 pacientov zamerané na liečbu duševných porúch zapríčinených účinkom návykových psychoaktívnych látok, na liečbu nelátkových závislostí a depresií so zameraním na rast osobnosti. Základný liečebný program trvá 3 mesiace. Okrem toho zariadenie ponúka trojtýždňový pobyt na liečbu recidívy ochorenia (tzv. „zastavenie ťahu“) a dvojtýždňovú posilňovaciu liečbu (1x ročne pre abstinujúcich pacientov). Liečba je kombináciou farmakoterapie a psychoterapie. Psychoterapia prebieha hlavne skupinovou, okrajovo aj individuálnou formou. Dopĺňajú ju edukácia, pohybová, pracovná terapia, arteterapia, muzikoterapia, nácvik relaxačných techník, biblioterapia a samoštúdium. Využívajú klasickú kognitívne behaviorálnu psychoterapiu v kombinácii so systemickou transformačnou psychoterapiou podľa modelu Virginie Satirovej. Liečba v tomto zariadení je hradená z povinného zdravotného poistenia len poistencom zdravotných poisťovní Union a Dôvera.

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok – Klinika drogových závislostí

Malacká cesta č. 63, 902 18 Pezinok
Telefón: Prijímacia ambulancia: 033 / 6482 153, lekár počas pracovnej doby: 033 / 6482 130
Mimo pracovnej doby volať vrátnicu, spojovateľa 033 / 6482 111, 123, 360
E-mail: mail@pnpp.sk

Klinika drogových závislostí je súčasťou psychiatrickej nemocnice v Pezinku. Zabezpečuje komplexnú diagnostiku a liečbu závislostí alkoholu a iných psychoaktívnych látok a patologického hráčstva u dospelých samostatných pacientov. Liečba je orientovaná psychoterapeuticky a režimovo
zameriava sa aj na komplikácie závislostí ako sú abstinenčný syndróm, predelirantný stav, iniciálne štádiá alkoholických psychóz bez samovražedného rizika. Člení sa na 3 samostatné oddelenia s osobitným režimom a terapeutickou komunitou. Dĺžka štandardnej liečby je 10 týždňov.

Sanatórium AT

Osuského č. 10, 851 03 Bratislava – Petržalka
Telefón: 02/622 46 466, 24-hod. služba: 0905 503 258, Pondelok – piatok: 7:30 – 16:00: 0905 886 618
E-mail: sanatoriumat@sanatoriumat.sk

Sanatórium AT je špecializované pracovisko na liečbu závislostí, ktoré sa stará o pacientov ambulantnou a hospitalizačnou (lôžkovou) formou a o klientov formou resocializačnou a preklenovacou. V porovnaní s inými zariadeniami na pomoc ľudí so závislosťou, Sanatórium AT kladie dôraz na rozhodnutí samotného pacienta o tom, ako dlho bude dĺžka pobytu v sanatóriu trvať, keďže rešpektujú čas na adaptáciu. V sanatóriu pracujú s vlastnou metódou liečby aj vlastnou terapiou vyvinutou riaditeľom zariadenia – novoterapiou. Keďže je toto zariadenie súkromné, treba očakávať vyššiu finančnú spoluúčasť klienta ako pri štátnych zariadeniach.

Psychiatrická nemocnica Hronovce

Dr. Jána Zelenyáka 65 , Hronovce, okr. Levice , 935 61
Telefón: +421 36 7577 200 – spojovateľka +421 36 7577 201 – sekretariát riaditeľa
E-mail: pnh@pnh.sk

Psychiatrická nemocnica v Hronovciach má vlastné oddelenie pre liečbu drogových závislostí, látkových i nelátkových. Majú tri vlastné programy rozdelené podľa toho, či pacient potrebuje liečiť telesné alebo psychické aj telesné následky. Tretí program je určený pre tých, ktorí neakceptujú povahu svojho ochorenia a potrebujú liečbu. Sem patria aj pacienti, ktorí sú vo výkone ochrannej protialkoholickej alebo protitoxikomanickej liečby nariadenej súdom. Liečebné metódy majú svoje ťažisko hlavne v skupinovej psychoterapii s využívaním posilňujúcich psychoterapeutických metód (muzikoterapia, arteterapia, biblioterapia, psychogymnastika, relaxačné techniky…), ďalej v individuálnej psychoterapii, v športovo-rekreačnej činnosti. Po ukončení hospitalizačného a ošetrovateľského procesu u každého pacienta nasleduje ambulantné doliečovanie a pozvanie na doliečovací protialkoholický a protitoxikomanický program formou týždňového pobytu v terapeutickej komunite.

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie

Rínok 334, 951 35 Veľké Zálužie
Telefón: 037 / 6548 911 – riaditeľka; 037 / 6548 111 – ústredňa;
E-mail: riaditelka@pnvz.sk

Psychiatrická nemocnica sa okrem liečby psychóz, neuróz a depresií venuje aj liečbe závislostí. Pacienti sú rozdelení do oddelení podľa závažnosti ich stavu a typu ich závislosti. Liečba prebieha formou skupinových aj individuálnych psychoterapií podporenou bohatou výbavou rehabilitačného oddelenia. To zabezpečuje kultúrno-rekreačné programy, športové aktivity, fyzikálnu terapiu, ergoterapiu a arteterapiu. Nemocnica taktiež ponúka edukačné programy pre príbuzných, kluby abstinentov a doliečovacie pobyty závislých pacientov. Dĺžka liečebného pobytu je spravidla 10 až 12 týždňov.

Pomoc


Nepodporujeme užívanie akýchkoľvek drog. Článok sa snaží minimalizovať riziká, ktoré s užívaním drog súvisia.Užívanie akejkoľvek látky akýmkoľvek spôsobom, môže viesť k závažným zdravotným problémom. Zverejnenými informáciami sa snažíme zmierniť negatívne dopady užívania drog na zdravie. Pokiaľ je to možné, vyhni sa užívaniu drog. Zabrániš tak problémom a riziku vzniku drogovej závislosti. Navštív sekciu pomoci a vyhľadaj odbornú pomoc.
Dôležité je využívať informácie aj podľa právneho upozornenia.

4 odpovede na “Centrum pre liečbu drogových závislostí”

  1. Dobry den chcem sa opýtat kolko mi potrva sudne ochranne prototoxikomanicke ustavne liecenie?Nakolko mam zakaz uzivania navikovych latok a som momentalne v ambulantnej sudnej protitoxikomanickej ochrannej liecbe zaznamenal tri zasebou iduce pozitivne moče na thc aj ked uz posledne dva vysledky mam negativne ?
    Bude mi liecenie zmenene na ustavne aj ked budem pokracovat s negativnymi vysledkami mocu?
    Dakujem za odpoved

    • Dobrý deň, ak na základe testovania máte pozitívne moče, zariadenie alebo lekár kde podstupujete liečbu je povinný túto skutočnosť nahlásiť súdu. Súd by následne mal otvoriť konanie s vašim prípadom, znovu prehodnotiť postupy. Ako ale súd rozhodne je otázne, záleží ako to bude nahlasovať lekár u ktorého máte liečbu s následným otvorením súdneho pojednávania. Bližšie by ste sa mali spýtať určite lekára aký bude ďalší postup. Pekný deň OZ Odyseus.

  2. Dobrý deň, chcem sa spýtať čo obnáša a koľko trvá zastavenie ťahu po absolvovaní protialkoholického liečenia pred 3 mesiacmi? Došlo k recidíve pitia, pacient odmieta hospitalizáciu. Čo sa dá robiť v tejto situácii? Ďakujem za odpoveď.

    • Dobrý deň, ak už človek absolvoval liečbu je ideálne spojiť sa s daným zariadením kde došlo k liečbe a zistiť si informácie od daných pracovnikov/čiek. Zariadenia majú často rôzne programy aj po liečbe do ktorých sa môžu pacienti/ky zapojiť. Závisí to ale od daného zariadenia. Samozrejme ak ide o osobu staršiu ako 18 rokov a liečba nie je nariadená súdne ide o rozhodnutie danej osoby či sa chce ďalej liečiť alebo aké kroky chce uskutočniť v rámci svojho stavu. Liečba by mala byť v prvom rade dobrovoľná. Skúste sa porozprávať s danou osobou aké sú jej predstavy o ďalšom fungovaní a o riešení situácie a spoločne naplánujte ďalšie kroky aj spolu s odborníkmi/čkami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.