Liečba závislosti

Môže byť liečba závislosti úspešná?

Áno, závislosť je liečiteľná, liečba závislosti je možná a nevyhnutná. Závislosť môže viesť k životnému debaklu, k neschopnosti zastávať osobné a sociálne role, na závislosť možno i zomrieť. Liečba závislosti zachraňuje životy a telesné, duševné i sociálne zdravie.

Môže byť závislosť vyliečená?

Podobne ako pri iných chronických chorobách, ako napr. srdcové ochorenia alebo astma, liečba závislosti zvyčajne neznamená aj jej vyliečenie. Avšak závislosť môže byť úspešne zvládaná. Liečba závislosti umožňuje ľuďom pôsobiť proti ničivým následkom na ich mozog a správanie a získať kontrolu nad ich životmi.

Znamená drogová recidíva, že liečba závislosti zlyhala?

Nie. Chronická podstata závislosti znamená, že niektorí ľudia zrecidivujú, alebo že sa vrátia k užívaniu drog po pokuse s nimi skončiť. Môže to byť súčasťou procesu, ale novšie typy liečby závislosti sú nastavené na pomáhanie prevencie recidív. Miera recidív pri užívaní drog je podobná ako pri iných chronických chorobách. Ak ľudia prestanú dodržiavať svoj liečebný plán, je pravdepodobné, že dôjde k recidíve.

Liečba chronických chorôb zahŕňa zmenu hlboko zakoreneného správania a recidíva neznamená, že liečba závislosti zlyhala. Keď osoba, ktorá sa zotavuje zo závislosti, zrecidivuje, znamená to, že sa musí porozprávať so svojím lekárom/lekárkou, aby obnovila, upravila alebo vyskúšala inú liečbu závislosti.   

I keď je recidíva normálnou súčasťou liečebného procesu, pri niektorých drogách môže byť veľmi nebezpečná – dokonca smrteľná. Ak človek užije také množstvo drogy, aké užíval predtým, ako s ňou skončil, ľahko sa môže predávkovať, pretože jeho telo už nie je zvyknuté na predošlé množstvo dávky. Predávkovanie nastáva vtedy, keď človek užije také množstvo drogy, ktoré zapríčiní nepríjemné pocity, život ohrozujúce symptómy alebo smrť.  

Aké sú princípy efektívnej liečby závislosti?

Výskum ukazuje, že pri liečbe závislosti od opioidov (lieky od bolesti na predpis, heroín alebo fentanyl) by mala byť na prvom mieste v liečbe medikácia, tá však v podstate zahŕňa len substitučné preparáty, zvyčajne v kombinácii s nejakou formou behaviorálnej terapie alebo poradenstva.

K dispozícii sú aj lieky, ktoré pomáhajú liečiť závislosti od alkoholu a nikotínu. Okrem toho existujú aj lieky na pomoc ľuďom pri detoxikácii od drog, hoci detoxikácia nie je to isté ako liečba závislosti a nestačí k úplnému zotaveniu človeka. Detoxikácia samotná bez následnej liečby závislosti vedie zväčša k obnoveniu užívania drog. Viac o detoxikácii sa dočítate v článku nižšie.

Pre ľudí so závislosťou od drog ako sú stimulanty alebo marihuana, nie sú na Slovensku k dispozícii žiadne lieky, ktoré by pomohli pri liečbe závislosti, takže liečba pozostáva z behaviorálnej terapie. Liečba závislosti by mala byť prispôsobená každému pacientovi, aby riešila jeho vzorce užívania drog a s drogami súvisiace zdravotné, duševné a sociálne problémy.

Ak má byť liečba závislosti úspešná, tak musí byť komplexná. Závislosť je totiž choroba tela i duše. Každého jedinca musíme vnímať ako bytosť, na zdraví a chorobe ktorej sa podieľajú faktory biologické, psychické, ekologické a sociálne (ide o bio-psycho-eko-sociálny model závislosti). 

Liečba závislosti – kde a ako sa liečiť?

Ak sa rozhodneš liečiť od drogovej závislosti, potrebuješ potvrdenie od psychiatra/psychiatričky, že máš diagnózu syndróm závislosti. Potom máš na výber z niekoľkých rozličných služieb poskytovaných zdravotníckymi zariadeniami. Avšak informácie o možnostiach liečby závislosti alebo o bezpečnejšom užívaní môžu poskytnúť i nezdravotnícke zariadenia.

Kontaktné a poradenské centrá a terénne programy, Anonymní narkomani

Kontaktné centrá sa zameriavajú predovšetkým na prevenciu škodlivých následkov užívania drog, snažia sa zmierniť dopad a škody spôsobené drogami (harmreduction prístup).

Tieto centrá majú programy na výmenu použitých striekačiek a ihiel za sterilné, čím sa snažia predchádzať šíreniu infekčných ochorení, najmä HIV a hepatitídy typu B a C. Okrem toho poskytujú informácie o bezpečnejšom užívaní drog, ponúkajú rady a podporu, testovanie na krvou a pohlavne prenosné infekcie, ošetrenie a v zahraničí napr. aj liečbu závislosti, resocializačné zariadenia alebo prevádzkujú injekčné miestnosti. Okrem toho poskytujú poradenstvo v sociálnej a právnej oblasti (napr. pomoc pri vybavovaní dokladov, sprevádzanie k lekárovi či lekárke), konzultácie a motivačné rozhovory v prípade záujmu o liečbu závislosti či sprostredkovanie liečby.

Terénne programy prebiehajú priamo v prirodzenom prostredí ľudí, ktorí užívajú drogy  – mimo priestorov kontaktných centier. Podobne ako v kontaktných centrách, sociálni pracovníci/sociálne pracovníčky i v teréne poskytujú informácie o bezpečnejšom užívaní a možnostiach liečby závislosti alebo poradia klientom/klientkam s jeho/jej sociálnymi a právnymi problémami.

OZ Odyseus prevádzkuje Centrum K2 – kontakt s komunitou a tiež poskytuje terénnu sociálnu prácu v uliciach Bratislavy.

Pre niektorých závislých užívateľov a užívateľky, ktorí sa z rôznych dôvodov nechcú liečiť v zdravotníckych zariadeniach, môžu byť riešením stretnutia svojpomocného združenia Anonymní narkomani. Anonymní narkomani sú neziskové spoločenstvo alebo spoločnosť mužov a žien, pre ktorých sa drogy stali hlavným problémom; uzdravujúci/e sa závislí/é, ktorí/é sa pravidelne stretávajú, aby si navzájom pomáhali ostať čistí/é. Členstvo je otvorené pre každého/ú závislého/ú, bez ohľadu na užívanú drogu či ich kombináciu.

Detox

Detox predchádza liečbe závislosti, je to očista tela od užívanej látky. Detox je spoločné označenie pre detoxikáciu a detoxifikáciu.

Detoxikácia je zvládnutie akútnej intoxikácie – mala by zbaviť organizmus návykovej látky, sú znížené nepríjemné odvykacie príznaky. V niektorých situáciách je potrebné použiť farmakologické prostriedky.

Detoxifikácia je liečebná metóda, ktorá by mala zastaviť užívanie drog, znížiť abstinenčné príznaky a riziko poškodenia drogou. Detoxifikácia prebieha v detoxifikačných jednotkách alebo centrách. V prípade využitia tejto metódysú predpisované lieky s podobným účinkom, aký má droga, čo umožní vyhnúť sa abstinenčným príznakom.

Detox môže mať ambulantnú a lôžkovú formu. V ambulantnej forme dochádzaš do centra pre liečbu závislosti, najmä drogovej alebo psychiatrickej ambulancie či liečebne. Tento program zahŕňa okrem ambulantnej detoxifikácie liekmi zároveň aj povinné zúčastňovanie sa psychoterapeutických aktivít, či už individuálnych alebo skupinových alebo didaktoterapií. Väčšinou trvá od 7 do 30 dní. Lôžková forma znamená, že si priamo v centre pre liečbu drogových závislostí alebo v psychiatrickej liečebni. Zvyčajne trvá okolo 14 dní.

Liečba závislosti

Samotná liečba závislosti môže mať formu ambulantnej liečby, ústavnej starostlivosti alebo denného stacionáru.

Liečba závislosti prostredníctvom ambulantnej starostlivosti

Ambulantná liečba závislosti prebieha bez toho, aby si bol/a vyčlenený/á z vlastného prostredia. Pravidelne dochádzaš do zariadenia, kde je liečba poskytovaná. Dĺžka liečby závislosti i počet návštev sa môžu v jednotlivých zariadeniach odlišovať, mali by však vychádzať z tvojej a terapeutovej vzájomnej dohody. Ambulantná liečba závislosti zahŕňa individuálnu terapiu (rozhovory so psychológom/ičkou, psychiatrom/ičkou, terapeutom/kou) a skupinovú terapiu (rozhovory v skupine s ostatnými pod dohľadom terapeuta). Možno nad ňou uvažovať vtedy, ak máš vhodné rodinné a sociálne zázemie, ktoré ponúka podporu a motiváciu v tvojej snahe. Liečba závislosti môže trvať až jeden rok, minimálne však tri mesiace, a do zariadenia treba dochádzať najmenej dva až trikrát do týždňa.

Súčasťou programu je skupinová terapia, pohovory s terapeutmi, poradenstvo a rôzne záujmové aktivity. Dôležitá je rodinná alebo partnerská terapia, pretože ľudí okolo teba sa situácia bezprostredne dotýka a spolupráca rodiny a priateľov je dôležitým faktorom ovplyvňujúcim úspešnosť liečby závislosti.

Liečba závislosti je plne hradená zdravotnou poisťovňou, dokonca aj v prípade, že si dlžníkom na zdravotnom poistení. V takom prípade je možné, že budeš musieť uzavrieť so svojou zdravotnou poisťovňou dohodu o splátkovom kalendári. Na začatie liečby závislosti ti však stačí platný preukaz zdravotného poistenia, spomenutú dohodu je možné uzavrieť až v priebehu liečby.

Liečba závislosti prostredníctvom ústavnej starostlivosti

Pri pobytovej, resp. ústavnej starostlivosti sa zdržiavaš v chránenom prostredí ústavného liečebného zariadenia. Znamená to, že celú dobu sa liečiš mimo domova s obmedzeným kontaktom s blízkymi. Dôležitou zložkou liečby závislosti je prostredie bez drog a pravidelný denný režim v týchto zariadeniach. Je vyžadované dodržiavanie určitých pravidiel, ktorých porušenie je sankcionované. Táto režimová liečba závislosti zabezpečuje pravidelnosť a rozvoj sebadisciplíny.

Počas pobytu v zariadení máš príležitosť si ujasniť svoje postoje k droge, vyriešiť niektoré problémy a zdokonaliť sa v komunikačných schopnostiach a metódach zvládania stresu. Dôležitou súčasťou pobytu je psychoterapia (najmä skupinová terapia), pracovné terapie a relaxačné aktivity (cvičenia, pozeranie filmov, pracovné činnosti, muzikoterapia, arteterapia).

Podľa dĺžky trvania pobytu sa delí liečba závislosti na krátkodobú (do 2 mesiacov), strednodobú (od 2 do 6 mesiacov) a dlhodobú (od 6 mesiacov do 1 roka).

Tento typ liečby závislosti je pre teba vhodný vtedy, ak nie si schopný/á abstinovať vo svojom pôvodnom prostredí.

Liečba závislosti je plne hradená zdravotnou poisťovňou a to i v prípade, že si dlžníkom alebo dlžníčkou na zdravotnom poistení. Obdobne ako pri ambulantnej starostlivosti ti stačí pre začatie liečby platný preukaz zdravotného poistenia.

Liečba závislosti prostredníctvom denných stacionárov

Denné stacionáre sú formou ambulantnej starostlivosti. Do stacionára dochádzaš každý deň, v zariadení prebieha program obvykle od rána do popoludňajších hodín, potom sa vraciaš domov (na rozdiel od ústavnej liečby závislosti alebo terapeutických komunít, kde sa zdržuješ celý deň aj noc). Túto formu starostlivosti ponúkajú niektoré psychiatrické oddelenia nemocníc ako pokračovanie liečby po nemocničnej/ústavnej liečbe závislosti. 

Resocializácia a doliečovanie

Po ukončení lôžkovej liečby závislosti je niekedy vhodné zapojiť aj následnú starostlivosť – doliečovacie programy. Žiješ v resocializačnom zariadení alebo v dome na pol ceste po absolvovaní liečby závislosti. Veľmi často ide o život v komunite rodinného charakteru. Podobne ako počas ústavnej starostlivosti, aj na resocializácii budeš mať možnosť zažiť individuálnu a skupinovú terapiu, či pracovné a sociálne poradenstvo.

Cieľom resocializácie je podporiť ťa v tvojom rozhodnutí abstinovať, pomôcť ti prekonať ťažkosti a začleniť sa do bežného života.

Doliečovacie programy pomáhajú riešiť rôzne psychické problémy, ktoré sa môžu objaviť, ťažkosti vo vzťahoch a všetky problémy, ktoré zostali počas liečby závislosti skryté. Následná starostlivosť pomáha zvládnuť aj situácie pre recidivujúcich užívateľov a užívateľky, ktorí nevydržali abstinovať a drogu opäť vyskúšali, aby do závislosti znovu nespadli. Programy resocializačných zariadení nie sú hradené zdravotnou poisťovňou.

Substitučná liečba závislosti

Substitučná liečba je spôsob liečby závislosti, pri ktorej je pôvodne užívaná droga nahradená inou látkou s podobnými účinkami, ktorej užívanie je spojené s menšími rizikami. Jedná sa pritom o odlišnú aplikáciu, ktorá nahrádza injekčné podávanie drogy za menej škodlivé (tablety, nápoje). Substitučná liečba závislosti je časovo neobmedzená udržiavacia terapia, ktorá trvá dovtedy, kým je človek schopný abstinovať aj od substitučnej látky.

V súčasnosti je na Slovensku možné podstúpiť substitučnú liečbu závislosti metadónom od závislosti na heroíne v Centre pre liečbu drogových závislostí v Bratislave a v Banskej Bystrici. Metadón sa podáva vo forme tekutiny. Jeho účinok trvá približne 24 hodín, je potrebné teda navštevovať centrum denne. Pred vstupom do tohto typu liečby závislosti potrebuješ potvrdenie od svojho psychiatra/psychiatričky.

Ďalšou formou substitučnej liečby závislosti od heroínu je liečba buprenorfínom. Tento syntetický opioid sa podáva vo forme tabliet. Na trhu sú k dispozícii dva typy liekov obsahujúce buprenorfín: Subutex a Suboxone. Kým Subutex obsahuje len buprenorfín, vďaka čomu je často užívateľmi zneužívaný injekčným spôsobom, Suboxone (alebo Bupensanduo) obsahuje navyše látku naloxón. Ten pôsobí proti účinkom opioidov, ak je Suboxone užitý vnútrožilovo. Výdaj týchto liekov je viazaný na osobitný lekársky predpis.

Liečba závislosti metadónom je plne hradená zdravotnou poisťovňou i pre dlžníkov zdravotného poistenia, samoplatcovia hradia 5€ za jednu fľašku lieku. Liečba závislostibuprenorfínom nie je hradená zdravotnou poisťovňou. Balenie lieku na 7 dní (jedna tableta na jeden deň) stojí približne od 5,50 do 15 € v závislosti od množstva účinnej látky v lieku. 

Pre bližšie informácie o konkrétnych možnostiach a zariadeniach na Slovensku a dostupnosti liekov nás neváhaj kontaktovať.

Zdroje:

NIDA. (2018). Drugs, Brains, and Behavior: The Science of Addiction. Dostupné na: https://www.drugabuse.gov/publications/drugs-brains-behavior-science-addiction/treatment-recovery (20. 12. 2019)

www.anonymninarkomani.sk

www.substitucni-lecba.cz/substitucni-lecba

www.cpldz.sk/liecba/ambulantna-liecba/

ZDRAVIE


Nepodporujeme užívanie akýchkoľvek drog. Článok sa snaží minimalizovať riziká, ktoré s užívaním drog súvisia.Užívanie akejkoľvek látky akýmkoľvek spôsobom, môže viesť k závažným zdravotným problémom. Zverejnenými informáciami sa snažíme zmierniť negatívne dopady užívania drog na zdravie. Pokiaľ je to možné, vyhni sa užívaniu drog. Zabrániš tak problémom a riziku vzniku drogovej závislosti. Navštív sekciu pomoci a vyhľadaj odbornú pomoc.
Dôležité je využívať informácie aj podľa právneho upozornenia.

4 odpovede na “Liečba závislosti”

 1. Dobrý deň.
  Ak mám potvrdenie od doktora v oblasti psychiatrie, že trpím fyzickou závislosťou na opioidoch, a doma uskutočním. Detox, ktorý mi tak isto potvrdí pán doktor, je možnosť substitučnen terapie liekom buprenorfin/naloxon v najnižšej možnej dávke? Alebo pri tomto type terapie sa detox neodporúča?

  Ďakujem za odpoveď.
  Prajem pekný deň, A. Kallo

  • Dobrý deň, ak máte možnosť konzultovať konkrétnu formu liečby spolu s detoxom u lekára určite by som odporučila sa obrátiť na odborníka, ktorý vám následne lieky aj predpíše. Ak je možnosť v nejakej miere mať kontrolovaný detox, tiež je lepšie, že o vás bude vedieť lekár v prípade, že by ste niečo potrebovali. Následne aj liečba by mala podliehať pravidelnými stretnutiami s lekárom. Prajem všetko dobré. OZ Odyseus

 2. Dobry večer prosim vas som silne zavisla od opiotov beriem ich 8 rokov keď nevezmem tabletky dostavam strašne krče dostavam neda sa to vydržat mala som už 3 krat kolabs môžte mi poradiť neaku liečbu prosim ďakujem za odpoveď

  • Dobrý deň, v prvom rade je asi dôležité či dané lieky máte predpísané od lekára psychiatra, ak áno a navštevujete ambulanciu pravidelne je veľmi dôležité sa o liečbe baviť priamo s lekárom. Ten by mal mať najviac informácií o Vašom zdravotnom stave aj o Vašej závislosti. Následne aj na našej stránke nájdete odporúčania na rôzne zariadenia, ktoré je ale dobré priamo kontaktovať a nájsť najvhodnejšie pre Vás.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.