Rekreačné užívanie liekov

Čo považujeme za rekreačné užívanie liekov?

Za rekreačné užívanie liekov sa považuje akékoľvek užívanie, ktoré nie je vykonávané za medicínskymi účelmi. Medzi formy rekreačného užívania liekov patrí užívanie liekov, ktoré boli predpísané inej osobe, užívanie väčších dávok ako by si mal/a a užívanie liekov inými ako vopred určenými spôsobmi (napr. drtenie a šnupanie či injekčné užívanie).

V tomto článku sa venujeme najčastejšie rekreačne užívaným látkam s psychoaktívnymi účinkami, ktoré sa nachádzajú vo voľno dostupných liekoch a liekoch na predpis. Pred tým, než sa pozrieme bližšie na jednotlivé látky, je potrebné spomenúť niekoľko všeobecných rizík, ktoré platia pri všetkých liekoch, a spôsoby čiastočného zníženia týchto rizík.

„Dvanástoro rekreačného užívania liekov“:

 1. Všetky psychoaktívne látky nachádzajúce sa v liekoch môžu vyvolať závislosť a spôsobiť zdravotné problémy, ktorým sa úplne vyhneš iba ak látku neužiješ. Nikdy neužívaj tieto látky počas tehotenstva a aj voľnopredajné lieky konzultuj s lekárom/kou.
 2. Pred užitím lieku si vždy nájdi dostatok informácií o účinkoch, dávkovaní, odstupoch medzi dávkami (napr. v rámci jedného dňa, ale aj v rámci dlhodobého hľadiska), kontraindikáciách a spôsoboch užitia.
 3. Vždy sa snaž mať pri sebe aspoň jednu skúsenú a triezvu osobu, ktorá môže sledovať tvoj stav po užití liekov (a taktiež sa sleduj aj ty sám/sama), zabezpeč si dostatok jedla a tekutín a nájdi si bezpečné a známe prostredie.
 4. V prípade zdravotných ťažkostí po užití liekov neváhaj privolať zdravotnú záchrannú službu (155) a poskytni jej všetky informácie o type a množstve užitej látky (samotné užitie drogy nie je trestný čin, preto sa neboj poskytnúť presné informácie!). Danú osobu ulož do stabilizovanej polohy, nechaj ju ležať na zemi a v žiadnom prípade jej nelej tekutiny do hrdla. V prípade, že začneš mať zdravotné ťažkosti ty a napr. začneš upadať do kómy, taktiež sa snaž ľahnúť si do stabilizovanej polohy.
 5. Účinné látky v liekoch sú poväčšine bezpečné, ak sa užívajú tak ako by sa mali, no ich účinky v prípade častejšieho/intenzívnejšieho užívania predstavujú zdravotné riziko.
 6. To platí aj pre spôsob užitia, napríklad ak budeš šňupať lieky určené na orálne užitie, vystavíš sa oveľa silnejším účinkom (napr. halucináciám, ale aj nechceným účinkom), a taktiež sa vystavíš oveľa väčšiemu riziku predávkovania sa.
 7. Líšiť sa môže aj rýchlosť uvoľňovania liekov v tele (nesú označenie IR pre okamžité uvoľňovanie, SL/SR pre postupné uvoľňovanie a XL/XR/ER pre predĺžené uvoľňovanie), hlavne pri stimulantoch. Ak však lieky predelíš/rozdrvíš, budú účinkovať okamžite, čo so sebou nesie vyššie spomenuté riziká silnejších účinkov a predávkovania sa.
 8. Nastav si limity na pravidelnosť užitia liekov a množstvo užitej látky podľa odporúčaní a osobnej skúsenosti. Väčšie dávky liekov alebo iných látok neznamenajú vždy aj lepší zážitok, pretože od istého bodu začnú prevládať nechcené účinky a zdravotné riziká nad pôžitkom.
 9. Rôzne lieky obsahujúce rovnakú účinnú látku sa môžu líšiť v koncentrácií látky alebo v jej forme, preto nikdy neodvádzaj dávkovanie napr. kodeínového sirupu od podobného sirupu bez toho, aby si si dané lieky porovnal/a.
 10. Kombinované užívanie liekov predstavuje po dávkovaní najväčší rizikový faktor, preto sa snaž vyhnúť akýmkoľvek kombináciám alebo aspoň tým, ktoré sú tu spomenuté.
 11. Existuje neustále rastúci trh s falošnými liekmi ako napr. Xanax, ktoré sú potom vydávané za originálne lieky, no môžu obsahovať rôznu koncentráciu účinnej látky, prímesi (môžu byť nebezpečné sami o sebe alebo v kombinácií s inými látkami, o čom nemusíš vedieť), či dokonca vôbec neobsahovať originálnu účinnú látku .
 12. Ak užívaš lieky na predpis či bez predpisu lekára, riskuješ tým, že lieky užiješ aj napriek kontraindikácii s tvojím zdravotným stavom alebo s inými liekmi, ktoré užívaš (napr. užiješ amfetamíny aj napriek srdcovo-cievnym problémom).

Najčastejšie užívané rekreačné látky bližšie (názov lieku v zátvorke):
Ak nebudeš užívať tieto látky, vyhneš sa všetkým rizikám.

Lieky s látkou alprazolam (Xanax, Neurol, Frontin, Helex)
Účinky liekov:
Patrí do skupiny benzodiazepínov, má sedatívne (utlmujúce) účinky a používa sa na liečbu úzkostných porúch. Medzi najčastejšie účinky liekov s obsahom alprazolamu patrí sedácia a ospalosť, telesné uvoľnenie, zhoršená kontrola pohybu, závrat, potlačenie spomienok až strata pamäti, euforické pocity, zmätenosť a kompulzívne (nutkavé) užívanie ďalších dávok. Účinky liekov nastupujú po 20-40 minútach, trvajú 5-8 hodín a post-efekty (pozitívne či negatívne doznievanie účinkov) trvajú 6-24 hodín. Na dojazdoch môžeš prežívať zvýšenú agresivitu, podráždenosť a úzkostlivosť, čo motivuje k užitiu ďalšej dávky lieku, no takýmto užívaním si iba buduješ toleranciu a závislosť na liekoch s alprazolamom. Medzi príznaky predávkovania patrí zmätenosť, zhoršené reflexy a koordinácia a upadnutie do kómy.
Dávkovanie liekov s alprazolamom:
Nízka dávka: 0,25-0,5 mg, stredná dávka: 0,5-1,5 mg, vysoká dávka: 1,5-2 mg. Tabletky Xanaxu sú distribuované v 4 dávkach – 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, a 2 mg. Prvé tri spomenuté tabletky sa dajú lámaním deliť na polovicu, a posledná, 2 miligramová sa dá lámaním deliť na štvrtiny. Pokiaľ nemáš váhu s presnosťou na desatiny miligramu, použi radšej dávkovanie pomocou samotných tabletiek. Všetky tabletky majú na sebe vytlačenú hmotnosť. Maximálna denná dávka tohto lieku je 10 mg za deň, nie však naraz. Ak chceš vyskúšať lieky a tabletky, o ktorých pravosti si si nie istý/á, uži testovaciu dávku 0,25 mg a počkaj aspoň hodinu pred ďalším užitím.
Ako znížim riziká spojené s užívaním týchto liekov?:
Lieky s alprazolamom užívaj jedine orálne, iné metódy sú jednak neefektívne a taktiež nimi riskuješ poškodenie rôznych orgánov. Šancu na vyvolanie závislosti môžeš znížiť, ak sa vyhneš pravidelnému užívaniu liekov a kontinuálnemu užívaniu počas viac ako 4 týždňov. Po užití lieku sa snaž vyhnúť nadmernému pohybu a v žiadnom prípade neriaď motorové vozidlo.
Akým kombináciám s týmto liekom sa mám vyhnúť?:
Lieky s alprazolamom určite neužívaj v kombinácií s benzodiazepínmi, barbiturátmi, GHB/GBL, alkoholom a opioidmi, pretože ich podobný účinok násobne posilňuje uvoľnenie svalstva, stratu pamäte, sedáciu, problémy s dýchaním a môže zapríčiniť zadusenie sa zvratkami v spánku.

Lieky s látkou bromazepam (Lexaurin)
Účinky liekov:

Lieky s obsahom bromazepamu patria do skupiny benzodiazepínov, majú upokojujúce účinky a používajú sa na krátkodobú liečbu nespavosti, úzkosti, panických záchvatov a na zmiernenie abstinenčných príznakov alkoholu a opiátov. Uvoľňujú svalstvo, nemajú antidepresívne účinky a oproti iným benzodiazepínom majú vyšší potenciál na zneužívanie. Medzi vedľajšie účinky týchto liekov patrí malátnosť, nadmerná sedácia, znížená schopnosť pohybu, zhoršenie pamäte a nevoľnosť. Intenzívne užívanie liekov s bromazepamom zhoršuje schopnosť učiť sa. Účinky liekov nastupujú po 10-20 minútach, trvajú 4-8 hodín a končia sa post-efektami (pozitívne či negatívne doznievanie účinkov) s trvaním 1-16 hodín.
Dávkovanie liekov s bromazepamom:
Nízka dávka: 2,5-5 mg, stredná dávka: 5-10 mg, vysoká dávka: 10-15 mg. Maximálna denná dávka liekov je 60 mg, no v rozdelených dávkach, nie naraz!
Ako znížim riziká spojené s užívaním lieku?:
Lieky s obsahom bromazepamu užívaj jedine orálne, iné metódy sú jednak neefektívne a taktiež nimi riskuješ poškodenie rôznych orgánov. Šancu na vyvolanie závislosti na liekoch môžeš znížiť, ak sa vyhneš pravidelnému užívaniu a kontinuálnemu užívaniu počas viac ako 8 týždňov.
Akým kombináciám s týmto liekom sa mám vyhnúť?:
Cimetidín, fluvoxamín a propranolol spomaľujú metabolizáciu bromazepamu, čo zapríčiňuje pre orgány nebezpečné nahromadenie bromazepamu v tele. Kombinácia týchto liekov s inými benzodiazepínmi, alkoholom, GHB/GBL a opioidmi je nebezpečná kvôli zosilneniu účinkov užitých látok, vysokej šanci na odpadnutie a zvracanie, ťažkostiam s dýchaním. Ketamín, PCP, MXE a DXM spôsobujú stratu schopnosti pohybu, stratu vedomia a zvracanie a pri DXM aj bad trip. Zatiaľ čo MAOI antidepresíva zosilňujú účinky bromazepamu, SSRI ich oslabujú. Zvyšné bežné drogy ako marihuana, MDMA, kokaín atď. majú v kombinácii s bromazepamom znížené účinky a spôsobujú zhoršenú koordináciu pohybu.

Lieky s diazepamom (Diazepam, Auparin)
Účinky liekov:

Lieky s látkou diazepam, známe aj pod menom Válium sú benzodiazepín s utlmujúcimi a uspávajúcimi účinkami. Medzi účinky týchto liekov patrí uvoľnenie svalov, zníženie úzkosti, eufória, meniaci sa apetít, iritácia, hnev, strata pamäte a malátnosť. Lieky s obsahom diazepamu môžu niekedy spôsobovať aj úplný dočasný výpadok pamäte, depresiu a pri dlhodobom užívaní zmeny osobnosti, derealizáciu a sociálne a emocionálne odlúčenie sa. Účinky liekov nastupujú po 20-40 minútach, trvajú 4-8 hodín a post-efekty (pozitívne či negatívne doznievanie účinkov lieku) môžu trvať až 36 hodín.
Dávkovanie liekov s diazepamom:
2,5-5 mg, stredná dávka: 5-15 mg, vysoká dávka: 15-30 mg. Maximálna denná dávka je 1 mg/kg telesnej hmotnosti/ deň, teda ak máš 80 kg, môžeš užiť maximálne 80 mg lieku v minimálne 3 dávkach.
Ako znížim riziká spojené s užívaním týchto liekov?:
Lieky s diazepamom užívaj jedine orálne, iné metódy sú jednak neefektívne a taktiež nimi riskuješ poškodenie rôznych orgánov.
Akým kombináciám s týmto liekom sa mám vyhnúť?:
Kombinácia s inými benzodiazepínmi, alkoholom, GHB/GBL a opioidmi je nebezpečná kvôli zosilneniu účinkov užitých látok, vysokej šanci na odpadnutie a zvracanie, ťažkostiam s dýchaním. Ketamín, PCP, MXE a DXM spôsobujú stratu schopnosti pohybu, stratu vedomia a zvracanie, a pri DXM aj bad trip. Zatiaľ čo MAOI antidepresíva zosilňujú účinky lieku s diazepamom, SSRI ich oslabujú. Zvyšné bežné drogy ako marihuana, MDMA, kokaín atď. majú v kombinácií s liekmi s obsahom diazepamu znížené účinky a spôsobujú zhoršenú koordináciu pohybu.

Lieky s obsahom kodeínu (Paramax-COD, Alnagon, Codein, Moventig, Korylan, Relistor)
Účinky liekov:

Opiát spôsobujúci pocity relaxácie, tepla, eufórie, zvýšenie sebavedomia, zmiernenie bolesti, malátnosť, zmätenosť, nevoľnosť, žalúdočné bolesti, potenie, dýchacie problémy a zvracanie. Účinky liekov nastupujú po 30-45 minútach a trvajú 3-6 hodín, post-efekty (pozitívne či negatívne doznievanie účinkov) trvajú 1-12 hodín. Medzi príznaky predávkovania týmito liekmi patrí plytké dýchanie, veľmi malé zreničky, zblednutie pokožky alebo pier, upadnutie do bezvedomia a zástava dýchania.
Dávkovanie liekov:
Nízka dávka: 50-100 mg, stredná dávka: 100-150 mg, vysoká dávka: 150-200 mg. Maximálna denná dávka lieku je 240 mg.
Ako znížim riziká spojené s užívaním týchto liekov?:
Začni s nižšími dávkami liekov na odskúšanie a nemiešaj kodeínové sirupy s inými látkami. V sirupe sa zvyknú nachádzať pomocné látky, ktoré majú takisto svoje riziká a nechcené účinky, hlavne pri vyšších dávkach liekov. Daj si špeciálne pozor na paracetamol, ktorý je smrteľne nebezpečný pri prekročení dávky vyššej ako 4000 mg. Vyššie dávky paracetamolu môžu taktiež spôsobiť trvalé poškodenie pečene.
Akým kombináciám s týmito liekmi sa mám vyhnúť?:
Alkohol, benzodiazepíny, DXM, GHB/GBL, ketamín, a MXE môžu v kombinácii s liekmi s kodeínom spôsobiť neschopnosť pohybu, upadnutie do kómy a následné zvracanie (riziko zadusenia sa). Kombinácia týchto liekov s kokaínom, amfetamínmi a tramadolom zhoršuje schopnosť dýchať a môže spôsobiť záchvaty.

Liek Tramadol (Tramal,Tramadol, Tramabene, Tralhit, Mabron, Adamon)
Účinky lieku:

Liek Tramadol je analgetikum (tlmí bolesť) podobné kodeínu. Medzi najčastejšie účinky tohto lieku patrí tlmenie bolesti, malátnosť, ospalosť, pocity eufórie, halucinácie, pocity vznášania sa a snenia, sucho v ústach, zvracanie. Pri vyšších dávkach liekuTramadol môže spôsobiť zrýchlenie tepu, podráždenosť, záchvaty, ťažkosti s dýchaním a upadnutie do kómy. Účinky liekov nastupujú do 1 hodiny a trvajú 6 hodín. Je ťažké rozpoznať symptómy predávkovania sa, no častými sú nepravidelný tep, upadnutie do kómy, zvracanie, podchladenie, bolesť a stuhnutie svalov, pocit ochabnutosti a záchvaty.
Dávkovanie lieku:
Pohybuje sa medzi 50-100 mg, nesmie sa prekročiť denná dávka 400 mg. Pri vyšších dávkach lieku sa objavuje viac nechcených účinkov. Užíva sa výhradne orálne.
Ako znížim riziká spojené s užívaním tohto lieku?:
Neprekračuj stanovené dávky lieku a neužívaj tramadol inak ako orálne.
Akým kombináciám s týmto liekom sa mám vyhnúť?:
Kombinácia s tricyklickými, MAOI, SSRI, a NDRI antidepresívami spôsobuje serotonínový syndróm (môže spôsobiť podráždenosť, potenie sa, hnačku, záchvaty, kómu a smrť), to platí aj pre kokaín, MDMA, LSD a morfium. Kombinácia lieku s inými analgetikami či sedatívami zhoršuje telesné funkcie a zvyšuje šancu na upadnutie do kómy, zvracanie a zástavu dýchania.

Lieky s látkou DXM/Dextrometorfán (Robitussin, Stopex, Mugotussol, Dinarex)
Účinky liekov:

DXM je opiát s disociatívnymi (oddelenie sa od svojho ja) účinkami. Využíva sa na liečbu kašľu a chrípky. Má rôznorodé účinky, ako napríklad strata pojmu o čase, telesné halucinácie, ponorenie sa do činnosti, stratu kontroly nad pohybom, eufóriu a stratu ega (depersonalizácia), stratu pamäte, potláčanie, ale aj DXM je opiát s disociatívnymi (oddelenie sa od svojho ja) účinkami. Liek s DMX sa využíva na liečbu kašľu a chrípky. Má rôznorodé účinky, ako napríklad strata pojmu o čase, telesné halucinácie, ponorenie sa do činnosti, stratu kontroly nad pohybom, eufóriu a stratu ega (depersonalizácia), stratu pamäte, potláčanie, ale aj posilnenie úzkosti, impulzívne správanie a halucinácie. Nižšie dávky liekov s DMXzvyknú byť opisované ako podobné alkoholu, vyššie zase ako podobné PCP, teda halucinogénne a stimulačné. DXM je známe tým, že často spôsobuje nevoľnosť, zvracanie a pocit zaťaženia tela. Účinky liekov nastupujú po 30-120 minútach, nábeh trvá 60-120 minút, vrchol 3-6 hodín, dojazdy 2-4 hodiny a post-efekty (pozitívne či negatívne doznievanie účinkov lieku) 4-24 hodín. Tolerancia klesá na nulu po 2 týždňoch. Po užití liekov s DXM budeš mať toleranciu na všetky disociatíva. Niektorí užívatelia tvrdia, že si po dlhodobom užívaní liekov s DMX (nie nutne častom) vybudovali permanentnú toleranciu. Abstinenčné príznaky zahŕňajú únavu, apatiu, nespavosť, nočné mory, problémy s pamäťou a zápchu.
Dávkovanie liekov s DMX:
Nízka dávka: 100-200 mg, stredná dávka: 200-400 mg, vysoká dávka: 400-700 mg. Maximálna denná dávka lieku nie je presne stanovená, no môže sa pohybovať okolo 3600 mg v 4 užitiach. Na tejto stránke nájdeš interaktívnu kalkulačku určenú k vypočítaniu objemu sirupu vo vzťahu k sile dávky (stupnica 1-4): dxm.tripsit/. Daj si však pozor na ďalšie účinné látky prítomné v liekoch s obsahom DXM a ku každej si nájdi na internete maximálnu dennú dávku. Pri opakovanom užití dávky po sebe si daj pozor na to, akým spôsobom lieky s DXM účinkujú – účinky prichádzajú postupne a vo vlnách, preto počkaj aspoň 2 hodiny pred ďalším užitím. Pri opakovanom dávkovaní lieku môžeš začať veľkou dávkou a následne znižovať silu nasledujúcich dávok (neodporúča sa pre začiatočníkov kvôli sile prvej dávky lieku). Ak chceš dosiahnuť viac psychických ako fyzických halucinácií, vypi okolo 500 ml grapefruitového džúsu 1-2 hodiny pred užitím lieku s DXM. Grapefruitový džús mení spôsob metabolizácie DXM vďaka zadržovaniu enzýmov, ktoré premieňajú DXM na DXO.
Ako znížim riziká spojené s užívaním liekov s DMX?:
Sirup si nedávkuj lyžicou, nie je to presný spôsob, použi radšej kuchynskú odmerku alebo striekačku. Sirup pred užitím vždy zatras, aby sa účinné látky z lieku rovnomerne rozptýlili. Nekombinuj sirupy a tabletky, pri jednom užívaní použi rovnaký produkt. Pri užití liekov s DXM môžeš niekedy zažiť „robo-walk“, teda pocit, že všetky tvoje svaly pracujú naraz, čo síce nie je bolestivé, no obmedzí to tvoju schopnosť koordinácie pohybu na minimum. Počas „robo-walku“ je najlepšie vyhnúť sa fyzickej aktivite a zamerať sa na vnemy ako napr. hudbu alebo iba na svoje myšlienky.
Akým kombináciám s liekmi s obsahom DMX sa mám vyhnúť?:
Vyhni sa kombinácií liekov so SSRI a MAOI antidepresívami, MDMA, MDA, tramadolom, MXE, 5-HTTP a iným látkam s účinkami na serotonín, pretože riskuješ serotonínový syndróm (môže spôsobiť podráždenosť, potenie sa, hnačku, záchvaty, kómu a smrť). Stimulanty ako kokaín či amfetamíny zas zvyšujú tep a môžu spôsobiť panické záchvaty. Benzodiazepíny, alkohol a GHB/GBL môžu zamedziť schopnosti pohybu a viesť k odpadnutiu a zvracaniu (riziko zadusenia sa). Kombinácia liekov s DMX s inými opioidmi (napr. tramadol) môže viesť k zástave dýchania a vážne poškodiť pečeň.

Lieky s látkou metylfenidát (Concerta)
Účinky liekov:

Lieky s obsahom metylfenidátu sú stimulanty slúžiace na liečbu ADHD a narkolepsie. Rekreačne sa tieto lieky najčastejšie užívajú v školskom prostredí ľuďmi bez ADHD, ktorí chcú zlepšiť svoje schopnosti učenia a sústredenia sa. Medzi žiadané účinky lieku patrí nabudenie, kognitívna eufória (no tento dobrý pocit je slabší ako pri iných stimulantoch), zlepšenie schopnosti sústrediť sa, potlačenie únavy, zlepšenie pamäte, urýchlenie myšlienok a zlepšenie motivácie. Na druhú stranu, tieto lieky spôsobujú zvýšený tep srdca, dehydratáciu, sucho v ústach, potenie sa, nevoľnosť, stuhnutie svalov a škrípanie zubov, úzkosť a kompulzívne užívanie. Post-efekty sú vždy negatívne: úzkosť, únava a neschopnosť zaspať, depresia, podráždenosť, potlačenie motivácie a spomalenie myšlienok. Pri orálnom užití lieku nastupujú účinky do 20-60 minút, nábeh trvá 20-60 minút, vrchol 1,5-2,5 hodiny, dojazdy 1-2 hodiny a post-efekty 2-6 hodín. Toto platí pre tabletky s normálnym uvoľňovaním, hodnoty pre iné typy uvoľňovania sa líšia. Tolerancia nastupuje až po dlhodobom opakovanom užívaní týchto liekov a vymizne po 2 týždňoch. Lieky s metylfenidátom sú menej návykové ako iné stimulanty.
Dávkovanie liekov:
Nízka dávka: 10-20 mg, stredná dávka: 20-40 mg, vysoká dávka 40-60 mg. Maximálna denná dávka lieku je 60 mg.
Ako znížim riziká spojené s užívaním liekov s metylfenidátom?:
Lieky s obsahom metylfenidátu užívaj jedine orálne, pretože pri šnupaní a injekčnom užívaní si iba znásobíš silu nechcených účinkov a zvýšiš riziko vyvolania závislosti, nehovoriac o ničení si pečene, žíl či nosnej sliznice. Nadmerné dlhodobé užívanie liekov s metylfenidátom môže viesť k vyvolaniu psychózy, ktorá sa prejavuje halucináciami, sebapoškodzovaním, bludnými predstavami, zmätenosťou, paranojou a úzkostlivosťou či agresivitou.
Akým kombináciám s týmto liekom sa mám vyhnúť?:
Vyhni sa kombinácií liekov s metylfenidátom s inými simulantmi ako napríklad 25x-NBOMe, MDMA, PCP, 2C-T-x, DOx, 2C-x, kokaín, iné amfetamíny a MXE, pretože jednak zvyšuješ záťaž na srdce, no taktiež riskuješ psychózu, panické záchvaty, zlyhanie srdca, záchvaty a pri MDMA aj zvýšenú neurotoxicitu. Alkohol zas maskuje stimulačné účinky liekov s metylfenidátom a preto sa môžeš pri takejto kombinácií ľahšie predávkovať, no taktiež metylfenidát maskuje sedatívne účinky alkoholu, čo môže viesť k zástave dýchania po odznení účinkov týchto liekov. Pri kombinácií s DXM riskuješ serotonínový syndróm (môže spôsobiť podráždenosť, potenie sa, hnačku, záchvaty, kómu a smrť). Ak užívaš MAOI antidepresíva, ich interakcia môže až smrteľne nebezpečne zvýšiť hladinu dopamínu v mozgu.

Zoznam použitých zdrojov:
https://psychonautwiki.org/wiki/Alprazolam
https://www.medbroadcast.com/drug/getdrug/bromazepam
https://psychonautwiki.org/wiki/Diazepam
https://psychonautwiki.org/wiki/Codeine
https://psychonautwiki.org/wiki/DXM
https://psychonautwiki.org/wiki/Methylphenidate
https://www.drugs.com/tramadol.html
http://thedrugswheel.com/?page=alprazolam
http://thedrugswheel.com/?page=tramadol
http://thedrugswheel.com/?page=lean
https://www.medsafe.govt.nz/profs/puarticles/tramserious.htm
http://drugs.tripsit.me/bromazepam
https://en.wikipedia.org/wiki/Bromazepam#Medical_uses
https://www.drugbank.ca/drugs/DB01558
https://www.adc.sk/databazy/produkty/pil/lexaurin-1-5-mg-129522.html
http://drugs.tripsit.me/diazepam
https://wiki.tripsit.me/wiki/DXM
http://drugs.tripsit.me/methylphenidate

Quintero, G. (2009). Rx for a party: A qualitative analysis of recreational pharmaceutical use in a collegiate setting. Journal of American CollegeHealth, 58(1), 64–72. doi:10.3200/jach.58.1.64-72 

DROGY


Nepodporujeme užívanie akýchkoľvek drog. Článok sa snaží minimalizovať riziká, ktoré s užívaním drog súvisia.Užívanie akejkoľvek látky akýmkoľvek spôsobom, môže viesť k závažným zdravotným problémom. Zverejnenými informáciami sa snažíme zmierniť negatívne dopady užívania drog na zdravie. Pokiaľ je to možné, vyhni sa užívaniu drog. Zabrániš tak problémom a riziku vzniku drogovej závislosti. Navštív sekciu pomoci a vyhľadaj odbornú pomoc.
Dôležité je využívať informácie aj podľa právneho upozornenia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.