Resocializačné zariadenie

V súčasnosti na Slovensku niekoľko resocializačných zariadení, ktorých ťažisko činnosti pri zvládnutí drogovej závislosti spočíva v skupinovej (komunitnej) terapii. Slúžia na prekonanie psychických, fyzických a sociálnych dôsledkov drogových a iných závislostí a na zapojenie sa do života v prirodzenom prostredí. Dlhší pobyt v resocializačnom zariadení môže iniciovať sám plnoletý klient alebo klientka, rodič, inštitút sociálno-právnej ochrany a kurately alebo súd. Bez spolupráce so zdravotníckymi odborníkmi (z oblasti psychiatrie a klinickej psychológie) sa vstup do RZ spravidla nezaobíde, aj keď aktuálny zákon už upustil od podmienky predchádzajúcej detoxikácie v zdravotníckom zariadení (väčšina zariadení však v podmienkach prijatia vyžaduje predchádzajúcu úspešnú ambulantnú alebo ústavnú formu liečby). Financovanie pobytovej terapie v resocializačnom zariadení je viaczdrojové (VÚC, finančné granty a pod.), ale predpokladá sa aj finančná spoluúčasť klienta. V prípade, že je pobyt v RZ nariadený z titulu sociálno-právnej ochrany a kurately detí, je financovaný z prostriedkov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

ReSocia, n. o.

Petrovce 2, 072 62 Petrovce
Tel. kontakt: 056/6593 100
e-mail: kontakt@resocia.sk
http://www.resocia.sk
ReSocia je nezisková organizácia pozostávajúca z viacerých zariadení v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji, zameriavajúca sa na činnosti podporujúce plnohodnotné vrátenie sa do spoločenského života po predchádzajúcom preliečení závislosti v inom zariadení. Program pozostáva zo 4 fáz. V prvých troch je klient/klientka umiestnený/á v jednom zo zariadení, počas ktorých sa venuje pracovným činnostiam na záhrade s bio plodinami a hospodárskymi zvieratami. Dôraz sa kladie na rozvoj manuálnych zručností a psychických vlastností smerujúcich k osobnostnému rastu. Štvrtá fáza, v ktorej sa inštitucionálna resocializácia ukončuje začlenením sa do pracovného procesu, sa realizuje v meste Košice – Mestská časť Ťahanovce s kapacitou 16 miest. Každý klient, zaradení do tejto fázy, je povinný pracovať v akejkoľvek forme pracovného pomeru. Sociálni pracovníci sú nápomocní pri získavaní práce a ubytovania.

Provital – Dom života bez drog

Hviezdoslavova 509/32, 972 41 Koš pri Prievidzi
Telefón: 0905 475 127, 0915 743 069
provital@provital.sk
www.provital.sk
Cieľovou skupinou centra sú dospelé fyzické osoby závislé od akýchkoľvek drog. Centrum poskytuje opatrenia sociálnoprávnej ochrany mužom aj ženám od 18 rokov veku. Program resocializácie pozostáva z troch fáz (adaptačno-motivačná, nápravno-výchovná sociálno-rehabilitačná), ktoré spolu trvajú 20 mesiacov. Počas týchto fáz si klient/klientka osvojuje pracovné a sociálne návyky.

Komunita Ľudovítov n.o., Dom nádeje bez drog

Ľudovítov, časť Šopy 3, 941 11 Palárikovo
Mobil: 0904 804 099
E-mail: lubosgabris@gmail.com
Zariadenie pre dospelú aj maloletú klientelu s kapacitou 6 lôžok pre dievčatá a 34 pre chlapcov. Zariadenie v Ľudovíte má vlastnú záhradu s hospodárskymi zvieratami. Starostlivosť o nich je súčasťou resocializačného procesu rozdelených do 5 fáz (adaptačná, sebapoznávacia, fáza zmeny, resocializačná, integračná) v celkovej dĺžke 78 týždňov.

Pahorok, n.o. Bohunice

Bohunice 101, č.d. 116, 935 05 Pukanec
Telefón:036 / 63 309 50
Mobil: 0905 752 831
E-mail: pahorok@stonline.sk
Cieľovou skupinou  centra sú osoby staršie ako 18 rokov. Maximálna hranica nie je určená. Cieľovou skupinou sú muži, závislí na alkohole, drogách, muži – hráči, závislí na hrách, počítačoch a rôznych nelátkových závislostiach. Kapacita zariadenia je pre 15 klientov. Podobne ako iné zariadenia, aj toto zariadenie má svoju vlastnú hospodársku časť so zvieratami a plodinami, o ktoré sa klienti počas pobytu starajú.

Nelegál, o.z. Šurany

časť Okomáň, 942 01 Šurany
Mobil: 0907 797 503, 0905 655 861
E-mail: nelegal@centrum.sk
Resocializačný proces v zariadení v Šuranoch je určený pre ľudí s látkovou i nelátkovou závislosťou vo veku od 18 do 62 rokov, trvá približne 12 mesiacov (maximálne 24 mesiacov) a stavia na krokoch Anonymných alkoholikov a Anonymných narkomanov. Pozostáva z troch fáz: 1. pokora – prijať to, čo nemôžem zmeniť, 2. odvaha – zmeniť to, čo zmeniť môžem, 3. múdrosť – aby som tieto veci od seba odlíšil.

Nádej – Reménység, n.o.

Hlavná 196, 946 21 Veľké Kosihy
Telefón: 035 / 77 971 50
E-mail: nad.rem@stonline.sk
Centrum s resocializačným programom, ktoré poskytuje pomoc závislým osobám v slovenskom aj maďarskom jazyku, je určený pre mužov závislých od alkoholu, drog a patologického hráčstva vo veku od 18 do 55 rokov a pre ich rodiny. Dlhodobú pobytovú starostlivosť vykonávajú na báze terapeutickej komunity a kresťanskej viery. Ich spoločným cieľom je reintegrácia závislých ľudí do spoločnosti, rodiny a na pracovný trh.

COR Centrum, n.o.

Janka Jesenského 889/2, 963 01 Krupina
Mobil: 0948 041 531, 0948 041 532
E-mail: corcentrum@gmail.com
COR Centrum je resocializačné zariadenie určené pre plnoleté fyzické osoby do veku 62 rokov, ktorým bola diagnostikovaná závislosť od drog, alkoholu a patologického hráčstva.

Návrat – RDZO

Kráľová 540, 960 01 Zvolen
Mobil: 0903 536 555, 0903 533 061
E-mail: resoc@mail.t-com.sk
V Akreditovanom centre pre deti a rodiny NÁVRAT-RDZO prebieha doliečovací proces pre mladých ľudí závislých na všetkých typoch látkovej a nelátkovej závislosti. Komunitu rodinného typu tvorí maximálne dvanásť mužov vo veku od 18 rokov. Obdobne ako iné resocializačné zariadenia, aj Návrat má svoj program rozdelený do niekoľkých fáz, zavŕšený reintegračnou fázou. Celý proces trvá 18 až 24 mesiacov.

Resocializačné zariadenie ROAD Tomky, n.o.,

Osada Tomky 664, 908 79 Borský Svätý Jur
Mobil: 0903 / 762 211; 0911 / 762 210
E-mail: road@stonline.sk
ROAD Tomky je resocializačné zariadenie určené pre deti od 15 do 18 rokov. Počas procesu ponúka skupinovú a individuálnu terapiu, pracovnú terapiu, terénnu terapiu a po riadnom ukončení je možnosť pokračovať v 5.fáze v chránenom bývaní v Bratislave.

Retest Bratislava

Ľadová 11, 811 05 Bratislava
Mobil: 0903 642 602
E-mail: info@retest.sk
RETEST ponúka komplexný resocializačný program v rozmedzí od 16 do 24 mesiacov, rozdelený do 5 fáz, ktoré sú zamerané na získanie zručností potrebných pre dlhodobú abstinenciu a integráciu do života. Osobám po riadnom ukončení resocializačného programu ponúka v spolupráci s Krízovým strediskom Dom na pol ceste-OZ Brána do života následnú možnosť chráneného bývania, účasť na socioterapeutických skupinových sedeniach, pomoc vo forme opakovaných posilňovacích pobytov a účasti na vybraných aktivitách centra.

Teen Challenge Slovakia, n.o.

P.O.BOX: 34, Vážska 1876/38, 926 01 Sereď
Mobil: 0950 506 191
E-mail: tcs.sered@gmail.com
Teen Challenge sa venuje mužom nad 18 rokov, ktorí majú problém so závislosťou na alkohole, drogách a patologickom hráčstve. V centre je ich cieľom poskytovať účinnú pomoc klientom, ktorí majú problém so závislosťou. Klientom centra poskytujú komplexný resocializačný program komunitného typu založený na kresťanských hodnotách.

Manus o.z.

Blažeja Bullu 4828/15, 036 08 Martin-Priekopa
Mobil: 0915 844 102
E-mail: ozmanus@gmail.com
Cieľovou skupinou o.z. Manus sú muži vo veku nad 16 rokov po skončení liečby (detoxu) drogových a iných závislostí. Kapacita zariadenia je 15 mužov. Dĺžka pobytu/programu je od 14 do 19 mesiacov rozdelená do 4 fáz a 2 podfáz. Jednotlivé fázy rozdeľujú proces liečby podľa postupnosti procesov v jednotlivých oblastiach a náročnosti úloh, ktoré pred klientom ešte stoja.

Z-Návrat Centrum, n.o.

Ul. Nová cesta 385, 029 42 Bobrov
Telefón: 043 / 55 870 26
Mobil: 0910 908 606
E-mail: z.navrat@centrum.sk
V Z-Návrat Centre poskytujú starostlivosť mužom nad 18 rokov po skončení ambulantnej alebo ústavnej formy liečby látkovej i nelátkovej závislosti. Kapacita dvoch samostatných budov je 14 miest, pričom resocializačný program pozostáva zo šiestich fáz. Poslednou fázou je úplný návrat do prirodzeného prostredia. Optimálna dĺžka pobytu je 12 až 24 mesiacov.

n. o. Šanca

072 41 Remetské Hámre č. 114
Telefón: 056 / 69 810 10
Mobil: 0905 602 905
E-mail: sanca@post.sk
N. o. Šanca poskytuje rehabilitáciu s cieľom aktivizovať vnútorné schopnosti klienta na prekonanie osobnostných a sociálnych dôsledkov drogovo závislých a na zapojenie sa do života v prirodzenom prostredí. Cieľovou skupinou sú muži nad 18 rokov, pričom kapacita zariadenia je 6 miest. Podmienkou je absolvovanie ambulantnej alebo ústavnej liečby.

OZ Adam, Resocializačné stredisko Adam

Cesta z Kútov na Holíč 1336, 908 45 Gbely – Adamov
Telefón: 034/6597721
Mobil: 0907 779 666
E-mail: dr.bozik@gmail.com
Skupina v OZ Adam je štruktúrovaná s presne stanovenými morálnymi a etickými hranicami a má na jedincov vysoké nároky. Učí a podporuje pozitívne prejavy správania a motivuje jej členov v životnom štýle, ktorý je nezlučiteľný s užívaním alkoholu, drog alebo s patologickým hráčstvom. Pozostáva z 10 – 15 mužov nad 18 rokov, ktorí začínajú a končia svoj resocializačný program priebežne a individuálne, to znamená, že v skupine sa nachádzajú osoby v rôznom štádiu programu, na rôznej úrovni skúseností s abstinenciou a teda je možné vzájomné odovzdávanie prežitého.

Resocializačné zariadenie Filius Paul

Žibritov 9, 963 01 Krupina
Mobil: 0917 854 932
E-mail: victus@post.sk
Cieľovou skupinou je zmiešaná komunita pre dospelých a maloletých klientov od dovŕšenia 14. roku života, ktorí úspešne absolvovali liečbu, detoxikáciu alebo odporučenie od psychiatra alebo kurátora.

Pomoc


Nepodporujeme užívanie akýchkoľvek drog. Článok sa snaží minimalizovať riziká, ktoré s užívaním drog súvisia.Užívanie akejkoľvek látky akýmkoľvek spôsobom, môže viesť k závažným zdravotným problémom. Zverejnenými informáciami sa snažíme zmierniť negatívne dopady užívania drog na zdravie. Pokiaľ je to možné, vyhni sa užívaniu drog. Zabrániš tak problémom a riziku vzniku drogovej závislosti. Navštív sekciu pomoci a vyhľadaj odbornú pomoc.
Dôležité je využívať informácie aj podľa právneho upozornenia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *